Tillgänglighetsredogörelse för Mörbylångas koldioxidbudget på ClimateVisualizer

Svenska Klimatsekretariatet AB (svb) är en icke-vinstdrivande organisation som står bakom den här webbplatsen där lokala koldioxidbudgetar publiceras. Just denna lokala koldioxidbudget finansieras av Mörbylånga kommun.

Vi vill såklart att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Klimatsekretariatet förhåller sig till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och jobbar löpande med att åtgärda problem där det är möjligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från sidan som inte är tillgängligt för dig, skicka gärna e-post till tillganglighet@klimatsekretariatet.se med din förfrågan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan (se lista nedan) meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Om du har förslag på lösningar får du gärna skicka med även dem. Skicka e-post till tillganglighet@klimatsekretariatet.se med en beskrivning på bristerna.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Detta innehåll är inte tillgängligt

Inventering pågår

  • Webbplatsen innehåller många visualiseringar som i nuläget ej är förenliga med tillgänglighetskrav. Exempelvis används hoverrutor för att förmedla viktig information.
  • Webbplatsen innehåller animationer som inte går att stänga av och / eller kontrollera.
  • Webbplatsen presenterar inte data på alternativa sätt, t.ex. tabeller.
  • Webbplatsen innehåller reglage för att styra visualiseringarna, som i dess nuvarande form ej är förenliga med tillgänglighet.
  • Det är i nuläget inte möjligt att nå hela sidan endast med tangentbord, mer specifikt går det inte att utforska utsläppshistorik inom undersektorer.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Klimatsekretariatet bedömer att vi uppfyller paragraf 12 i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som reglerar möjligheten till undantag från samma lag. Sådana undantag kan exempelvis anses skäliga om det “(…) är oskäligt betungande att fullgöra dessa krav.” .

I lagtexten framgår också att: “Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat (...) karaktär på uppgifter och resurser [beaktas] samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.”

Vårt icke-vinstdrivande arbete bedrivs idag av tre personer och erbjuder, och syftar till, förstärkt samhällsnytta för de offentlig aktörer vi hjälper i arbetet med koldioxidbudgetar. Vi är också ensam aktör om att erbjuda svenska offentlig aktörer stöd i arbetet med att beräkna, uppdatera och tillgängliggöra lokala koldioxidbudgetar. Vi bedömer att interaktiva och animerade visualiseringar, som har en inneboende problematik vad gäller tillgänglighet, fyller en oundgänglig och viktig funktion för att kunna förmedla den kunskap som vi arbetar med och som svensk offentlig sektor såväl som allmänhet är i akut behov av.

Vi bedömer att karaktären på uppgiften, resurser och kostnader samt klimatfrågans aktuella och tidskritiska dimension medför att paragraf 12 i Lag (2018:1937) kan tillämpas.

Vi avser oavsett detta åberopande av undantag bedriva ett aktivt arbete för att öka tillgängligheten på sidan. Det ligger i helt i vårt intresse att där vi kan, i den mån vi kan, försöka göra materialet tillgängligt för så många som möjligt, så pedagogiskt som möjligt. Har ni exempelvis kreativa förslag eller idéer på alternativa representationer som kan komplettera befintliga visualiseringar och som medför ökad tillgänglighet får ni gärna höra av er.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sidan.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 juni 2022.